Tagasiside või küsimus

Privaatsuspõhimõtted

1. Sissejuhatus

Need privaatsuspõhimõtted (edaspidi "Põhimõtted") kirjeldavad, kuidas MTÜ interEST (edaspidi "meie" või "organisatsioon") kogub, kasutab ja jagab teie isikuandmeid. Meie eesmärk on kaitsta teie privaatsust ja tagada, et teie isikuandmeid töödeldakse vastutustundlikult ja seaduslikult.

2. Mõisted

 • Isikuandmed: Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

 • Töötlemine: Igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sh kogumine, salvestamine, edastamine, kustutamine jne.

 • Andmesubjekt: Füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.

 • Vastutav töötleja: Isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

 • Volitatud töötleja: Isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja juhiste alusel.

3. Isikuandmete kogumine

Me kogume isikuandmeid mitmel viisil, sealhulgas:

 • Teie poolt esitatud andmed: Kui te registreerute meie teenustele, teete ostu või võtate meiega ühendust, võime koguda teie isikuandmeid, näiteks teie nime, e-posti aadressi, telefoninumbri ja aadressi.

 • Automaatselt kogutud andmed: Kui te külastate meie veebisaiti või kasutate meie teenuseid, võime automaatselt koguda teatud teavet teie seadme ja teie tegevuse kohta, näiteks teie IP-aadressi, külastatud lehekülgede ja teie veebisaidil veedetud aja.

 • Kolmandatelt osapooltelt saadud andmed: Võime saada teie isikuandmeid kolmandatelt osapooltelt, näiteks krediidibüroodelt või turunduspartneritelt.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Me töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Lepingu täitmine: Meie teenuste pakkumiseks ja teie tellimuste täitmiseks.

 • Klienditoe pakkumine: Teie küsimustele ja taotlustele vastamiseks.

 • Turundus: Teie teavitamiseks meie toodete ja teenuste kohta, mis võivad teid huvitada.

 • Veebisaidi ja teenuste parandamine: Teie veebisaidi ja teenuste kasutamise kogemuse parandamiseks.

 • Turvalisus ja pettuste ennetamine: Teie ja meie teenuste kaitsmiseks pettuste ja kuritarvitamise eest.

 • Seaduslike kohustuste täitmine: Seaduste ja määrustega meile pandud kohustuste täitmiseks.

5. Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks

Meie töötleme teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • Leping: Teie isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks teiega.

 • Nõusolek: Teie isikuandmete töötlemine toimub teie nõusoleku alusel.

 • Õiguslik kohustus: Teie isikuandmete töötlemine on vajalik seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

 • Õigustatud huvi: Teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide kaitsmiseks, näiteks pettuste ennetamiseks või turunduse sihtimiseks.

6. Isikuandmete jagamine

Me jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega järgmistel juhtudel:

 • Teenuse pakkujad: Me jagame teie isikuandmeid teenuse pakkujatega, kes aitavad meil pakkuda teile teenuseid, näiteks maksetöötlejad ja majutusteenuse pakkujad.

 • Seaduslikud kohustused: Me võime jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, kui see on vajalik seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, näiteks vastuseks kohtukutsele või valitsusasutuse taotlusele.

 • Äritehingud: Teie isikuandmeid võidakse jagada kolmanda osapoolega seoses ettevõtte ostu või müügiga, näiteks ühinemise, omandamise või varade müügi korral.

7. Andmete edastamine välisriikidesse

Teie isikuandmeid võidakse edastada riikidesse, mis asuvad väljaspool teie elukohariiki, sealhulgas riikidesse, kus andmekaitsestandardid võivad olla teistsugused kui teie elukohariigis. Me võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada teie isikuandmete kaitse vastavalt käesolevatele Põhimõtetele ja kehtivatele andmekaitseseadustele.

8. Teie õigused

Teil on järgmised õigused seoses oma isikuandmetega:

 • Juurdepääs: Teil on õigus saada teavet teie isikuandmete töötlemise kohta ja koopia teie isikuandmetest.

 • Parandamine: Teil on õigus parandada ebatäpseid või puudulikke teie isikuandmeid.

 • Kustutamine: Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.

 • Töötlemise piiramine: Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

 • Vastuväide töötlemisele: Teil on õigus esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemisele.

 • Andmete kaasaskantavus: Teil on õigus saada teie isikuandmed struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada need teisele vastutavale töötlejale.

9. Turvalisus

Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

10. Küsimused ja kaebused

Kui teil on küsimusi käesolevate Põhimõtete kohta või kui soovite esitada kaebuse seoses teie isikuandmete töötlemisega, võite meiega ühendust võtta järgmisel aadressil:

interest@interest.edu.ee

11. Põhimõtete muutmine

Me võime käesolevaid põhimõtteid aeg-ajalt muuta. Uusim versioon on alati kättesaadav meie veebisaidil.

12. Kehtivus

Käesolevad Põhimõtted kehtivad alates 2024. aasta 1. jaanuarist.